Blog

Održana obuka za vozača u transportu opasne robe – ADR

RICO TRAINING CENTRE organizovao je Obuku za vozača u transportu opasne robe-ADR za zaposlene u JP EPS, RB Kolubara Lazarevac. Obuka je održana 20. i 21. jula 2022. godine u okviru redovnih aktivnosti našeg Centra.

PRAVILNA, SVESNA I SAVESNA UPOTREBA ZNANJA I VEŠTINA ZA ELIMINACIJU RIZIKA

Obuka za vozača u transportu opasne robe realizovana je u grupi, ovoga puta, od deset polaznika. Polaznici su bili izuzetno motivisani i sa posebnom pažnjom su pratili obuku predavača Predraga Ralevića u svojstvu savetnika za bezbednost. Predavač je polaznicima ukazao na potencijalne opasnosti i visok stepen rizika koji su neizbežni pratioci transporta opasne robe.
Edukacija polaznika predstavlja glavni preduslov za eliminaciju najvećeg dela rizika pravilnom, svesnom i savesnom upotrebom stečenih znanja i veština.
Obuka za vozaca u transportu opasne robe 1
Obuka za vozača u transportu opasne robe

RELEVANTNE TEME KOJE SU GLAVNI PREDMET OBUKE ZA VOZAČA U TRANSPORTU OPASNE ROBE

U toku obuke za vozača u transportu opasne robe, vozače smo edukovali iz sledećih oblasti:
  • OSNOVE TRANSPORTA OPASNIH ROBA
  • OPŠTE OSOBINE OPASNIH ROBA DETALJNO PO KLASAMA
  • OZNAČAVANJE I OBELEŽAVANJE OPASNIH ROBA
  • OBAVEZE UČESNIKA U PREVOZU OPASNIH ROBA
  • LIČNA ZAŠTITA I OSTALA OPREMA
  • BEZBEDAN UTOVAR I OBEZBEĐENJE TERETA
  • REDOSLED RADNJI KOD UTAKANJA-ISTAKANJA OPASNIH ROBA
  • NA KOJIM MESTIMA JE DOZVOLJENO PARKIRANJE VOZILA KOJA TRANSPORTUJU OPASNU ROBU
  • DUŽNOSTI I OBAVEZE VOZAČA MOTORNOG VOZILA PRE POLASKA NA PUT
  • OPASNOSTI I MERE ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA U PREVOZU OPASNIH ROBA
Obuka za vozaca u transportu opasne robe 2
Obuka za vozača u transportu opasne robe
Radi se o oblastima kojima se vozači edukuju, kako da pravilno razlikuju opasne robe i kako da budu bezbedan učesnik u transportu istih. Podsećanja radi, opasne robe svojim svojstvima ili hemijskim reakcijama predstavljaju opasnost po zdravlje i bezbednost ljudi i ugrožavanje životne sredine. Obuka za vozača u transportu opasne robe u našem Centru, obuhvata klasifikaciju opasnih roba, grupisanih prema opasnosti na:
► eksplozivne materije i predmete; gasove; zapaljive tečne i čvrste materije, samozapaljive materije; oksidirajuće materije, organske perokside; otrovne i zarazne materije; radioaktivne materije; nagrizajuće materije; mešovite opasne materije.
Kroz dugogodišnje organizovanje Obuke za vozača u transportu opasne robe-ADR, RICO TRAINING CENTRE daje svoj doprinos:
– u povećanju bezbednosti u saobraćaju i
– razvoju drumskog transporta.
Svaki vozač koji transportuje opasnu robu, podleže obaveznom polaganju stručnog ispita.
Za naših deset polaznika, polaganje stručnog ispita je zakazano za 26. jul 2022. godine kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Nakon položenog ispita u Odseku za transport opasne robe, polaznici stiču SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA VOZAČA U TRANSPORTU OPASNE ROBE. RICO TRAINING CENTRE poziva sva zainteresovana lica, koja žele da ovladaju opasnim robama i njihovim transportom, da se odmah PRIJAVE!
ZNANJE ČINI RAZLIKU!
ADR prijava: Fizička lica
ADR prijava: Pravna lica

Post a comment

Your email address will not be published.