III SELEKCIJA I REGRUTACIJA KADROVA I POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

Poslovi zapošljavanja, selekcija kadrova
i posredovanje u zapošljavanju

Link: https://www.minrzs.gov.rs/ 

Kao Centar za poslove zapošljavanja nudimo vam sledeće usluge:

– SELEKCIJU i DODATNO OBUČAVANJE po zahtevu poslodavca omogućava da zainteresovani poslodavac obezbedi priliv novih, kvalifikovanih radnika uz delimično ili potpuno finansiranje obuka, a radnik ima obavezu da određeni period bude radno angažovan kod tog poslodavca;

– POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU kao stručni odabir kandidata od strane našeg savetnika i upućivanje kandidata koji ispunjavaju sve unapred postavljene kriterijume, za traženu poziciju u određenoj organizaciji rada.

– PROFESIONALNU ORIJENTACIJU I KARIJERNO SAVETOVANJE koje ima za cilj da pomogne svima koji tek počinju da grade karijeru, ili onim koji su spremni na promene, u donošenju odluka o izboru buduće profesije, obrazovnog usmerenja ali i o tipu radnog okruženja koje najviše odgovara:

1. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA kao analiza ličnih sklonosti i potencijala kandidata u odnosu na realne mogućnosti u okviru obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja;

2. KARIJERNO SAVETOVANJE nudi pomoćna znanja i veštine za kretanje kroz svet rada i zapošljavanja, ali i različite oblike obrazovanja (formalnog i neformalnog).

– OBAVEŠTAVANJE o mogućnostima i uslovima zapošljavanja;

– SPROVOĐENJE mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom i Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja Republike Srbije, za koje kriterijume i način sprovođenja utvrđuje Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije.