Usluge veštačenja

Usluge VEŠTAČENJA u oblasti drumskog saobraćaja

Dobili ste prekršajni nalog za prekoračenje dnevnog vremena upravljanja vozilom, ali smatrate da niste načinili prekršaj? Nastala je šteta na vozilu usled nepravilnog utovara-istovara i prevoza tereta i potrebno je uraditi procenu štete na vozilu? Razmišljate o otkupu iz lizinga polovnog teretnog vozila za firmu i neophodna vam je procena vrednosti vozila?

Dinamiku saobraćaja prate različite situacije usled nepoštovanja zakonskih odredbi, nesmotrenog ponašanja prilikom upravljanja vozilom, ali nastaju i greške u radu kontrolnih organa. Imate otvorenu mogućnost da utvrdite osnovanost istih!

 

POSTUPAK VEŠTAČENJA JE PRAVILAN IZBOR ZA DOBIJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA.

CILJ JE PRAVIČNO REŠAVANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA.

 

PREKRŠAJNI NALOG

U situaciji kada dobijete prekršajni nalog sa navedenim tačnim iznosom novčane kazne i rok od osam dana da namirite iznos, postoje dve opcije. Možete da uplatite traženi iznos kazne i time ste prihvatili odgovornost za prekršaj. U tom slučaju se ne pokreće prekršajni postupak.

Ali, ukoliko smatrate da niste načinili prekršaj, možete da se obratite sudu sa zahtevom za sudsko odlučivanje u roku od osam dana.

 

KADA SE ODREĐUJE POSTUPAK VEŠTAČENJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU?

Veštačenje se određuje na predlog suda ili stranaka kada je neophodno da se pribavi mišljenje i nalaz od lica koje raspolaže stručnim znanjem kojim sud ne raspolaže. Cilj je utvrđivanje, ocena određene važne činjenice, odnosno razjašnjenje konkretnog događaja.

Postupak veštačenja predstavlja pomoćno, pouzdano sredstvo dokazivanja. Mišljenje sudskih veštaka ima, po pravilu odlučujući uticaj na ishod sudskog postupka, iako isto nije obavezujuće za sudije.

Zašto je veštačenje nepravedno zanemareno u rešavanju prekršajnih postupaka, saznajte OVDE

Usluge veštačenja

Usluge veštačenja za oblast saobraćaj-transport-bezbednost: RICO TRAINING CENTRE

NAŠ STRUČNI TIM REGISTROVANIH SUDSKIH VEŠTAKA

RICO TRAINING CENTRE je registrovano pravno lice za poslove veštačenja kod Ministarstva pravde R. Srbije  po ovlašćenju od 2012. godine za oblast SAOBRAĆAJ-TRANSPORT-BEZBEDNOST.

 

Oblast delovanja našeg Centra za poslove veštačenja obuhvata:

Situacije iz oblasti primene Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (“Sl. glasnik RS” br. 96/2015 i 95/2018), Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se odnose na tahografe, Zakona o transportu opasne robe – veštačenje različitih situacija koje su prouzrokovane akcidentom na putevima i procena vrednosti i štete na vozilima.

 

Usluge veštačenja u oblasti drumskog saobraćaja RICO TRAINING CENTRE je specijalistički orijentisao na sledeće oblasti:

 • Vreme vožnje i odmora vozača i vozila, primena i upotreba analognog i digitalnog  tahografa – Očitavanje i tumačenje zapisa sa taholistića analognog tahografa i ispisa digitalnog tahografa: analiza prekršajnih naloga i otkrivanje prekršaja; na osnovu spovedene analize od našeg stručnog tima veštaka dobijate odgovor na pitanje: „Da li je zaista načinjen prekršaj?“; veštačenje tehničke ispravnosti uređaja, savetovanje i konsultacije u postupku kontrole vozača i vozila
 • Prevoz opasnog tereta – bezbednost – Zadesne situacije u kojima je došlo do istakanja ili prosipanja opasnog tereta /ovo je već u domenu istražnog ili predkrivičnog postupka/, utvrđivanje ispunjenosti zahteva koje vozač mora da ispoštuje po pitanju posedovanja zaštitne opreme i opreme za zaštitu od požara u vozilu, brzina kretanja
 • Bezbedan utovar i istovar, obezbeđenje tereta – poštovanje standarda i pravila obezbeđenja tereta prilikom utovara, prevoza i istovara
 • Prevoz putnika – bezbednost – Osiguranje u situacijama prekomernog broja putnika, poštovanje pravila obezbeđenja putnika u saobraćaju, obezbeđenje prtljaga
 • Uža specijalnost: Procena štete na vozilima – Ispitivanje vozila nakon nezgode, umanjenje vrednosti vozila, procena pogonske i druge štete izazvane na vozilu zbog nepravilnog rukovanja vozilom u procesu eksploatacije, servisa ili opravke, procena štete izazvane na vozilu zbog nepravilnog utovara – istovara i prevoza tereta
 • Uža specijalnost: Procena vrednosti vozila prilikom osiguranja, kupovine, u situacijama proisteklim u vezi sa poslovima lizinga
 • Odbrana veštačenja, nalazi i mišljenja po zahtevu ili pozivu suda.

Naš stručni tim registrovanih sudskih veštaka deluje na teritoriji R. Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo sa primarnom funkcijom da iskaže nezavisno stručno mišljenje o aspektima spornih pitanja u okviru traženih stručnih oblasti.

 

REDOVNO UČEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNIM SKUPOVIMA, SAVETOVANJIMA

Stručni tim veštaka RICO TRAINING CENTRA redovno učestvuje na stručnim savetovanjima, naučno-stručnim skupovima, raspravama iz oblasti veštačenja u oblasti drumskog saobraćaja, prati aktuelne promene, harmonizaciju propisa sa EU standardima. Koji stručni rad smo prezentovali na prošlogodišnjem 16. naučno-stručnom Savetovanju na Zlatiboru pročitajte OVDE

Konstantno unapređujemo znanje, kvalitet rada, idemo u korak sa novim tehnologijama i time dajemo doprinos poboljšanju kvaliteta postupka veštačenja.

 

KOJI SUBJEKTI MOGU DA ISKAŽU POTREBU ZA VEŠTAČENJEM?

Zavisno od oblasti drumskog saobraćaja, razlikuju se i subjekti kao korisnici usluge veštačenja:

 • Pravna i fizička lica bez obzira na delatnost
 • Preduzeća za prevoz tereta/putnika
 • Proizvodna preduzeća sa sopstvenim prevozom
 • Preduzeća za prevoz opasnih materija
 • Osiguravajuće kuće
 • Lokalne samouprave
 • Pravosudni organi
 • Organi javne uprave.

STRUČNI TIM VEŠTAKA RICO TRANING CENTRA SPREMAN JE U SVAKOM TRENUTKU

DA ODGOVORI NA VAŠE ZAHTEVE U POSLOVIMA VEŠTAČENJA.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u našem Centru putem:

Telefona   +381 65 2549 448

E-mail adrese info@ricocentre.com

 

ZA PRAVIČNO REŠAVANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!