Selekcija i dodatno obučavanje

Kao Centar za poslove zapošljavanja nudi vam uslugu:

Selekcija i dodatno obučavanje  po zahtevu poslodavca što omogućava da zainteresovani poslodavac obezbedi priliv novih, kvalifikovanih radnika uz delimično ili potpuno finansiranje obuka, a radnik ima obavezu da određeni period bude radno angažovan kod tog poslodavca.

 

Na osnovu vaših definisanih potreba o broju potrebnih radnika, i iskazanih zahteva u pogledu njihovih traženih znanja, kvalifikacija, sposobnosti i veština, obavljamo primarnu i sekundarnu selekciju, što podrazumeva:

  • Proveru psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti kandidata
  • Proveru kaznene i prekršajne evidencije za kandidata
  • Teorijsku proveru postojećeg znanja kandidata iz više oblasti: propisi iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; propisi o vremenu upravljanja vozača; upotreba digitalnog i analognog tahografa; procedura pripreme i pregleda vozila za obavljanje drumskog prevoza
  • Praktičnu proveru kandidata u pogledu utvrđivanja vozačkih veština – procena stila i tehnika vožnje kandidata tokom individualnog upravljanja vozilom.

Sa kandidatima, koji kroz navedene faze selekcije budu pozitivno ocenjeni, sledi intervju sa ciljem utvrđivanja njihove spremnosti da odgovore na zahteve radnog mesta, a u skladu sa uslovima koje ste vi ponudili – primanja, bonusi, stimulacije, pravni status. 

 

Po završenoj selekciji, za odabrane kandidate, u dogovoru sa Vama, organizujemo postupak osposobljavanja kandidata kroz različite programe obuka, u zavisnosti od potreba:

1. OBUKA  za sticanje STRUČNIH KOMPETENCIJA u drumskom saobraćaju, čime se obezbeđuje:

  • neophodno znanje: o propisima iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; o postupku pripreme vozila za obavljanje drumskog prevoza; o načinu vođenja brige i evidencije o tehničkoj ispravnosti, održavanju vozila i tehničkim pregledima
  • sticanje znanja u pogledu konvencija i propisa koji regulišu obavljanje nacionalnog i međunarodnog prevoza putnika i tereta
  • upoznavanje sa  principima i tehnikama bezbedne, ekonomične, energetski efikasne i ekološke vožnje
  • ovladavanje etičkim normama i kodeksima ponašanja vozača u drumskom prevozu putnika i tereta, i preventivnim merama za bezbednost i zdravlje i očuvanja fizičkih i mentalnih sposobnosti vozača.

2. PROPISI o vremenu upravljanja vozača i vozila i upotreba digitalnog i analognog tahografa– teorijska nastava s ciljem upoznavanja kandidata sa važećim propisima iz oblasti vremena upravljanja članova posade, tehničkim karakteristikama digitalnog tahografa, načinom korišćenja, piktogramima – simbolima kojim su obeležene aktivnosti vozača na izveštajima, kao i praktična nastava na simulatoru digitalnog tahografa.

3. BEZBEDNA I EKO vožnja– jednodnevna specijalistička obuka s ciljem usvajanja tehnika i principa ekonomične i bezbedne vožnje, u skladu sa važećim standardima struke.

4. BEZBEDAN UTOVAR I OBEZBEĐENJE TERETA– specijalistička obuka koja se sastoji od  teorijske i praktične nastave s ciljem upoznavanja kandidata sa važećim standardima, metodama i sredstvima pravilnog obezbeđenja tereta.

 

Po završenoj obuci, kandidati stiču sertifikat o stručnoj kompetenciji RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD.

 

5. OBUKA za osposobljavanje vozača koji se bave prevozom opasne robe – ADR – nakon realizovane obuke kandidat dobija ADR sertifikat koji važi u svim zemljama potpisnicama ADR sporazuma.

6. OBUKA za osposobljavanje kandidata za sticanje C/CE/D/DE kategorije.                                   

Za sve kandidate biće organizovana dodatna praktična nastava – PRAKSA, s ciljem boljeg uključivanja kandidata u realne poslovne situacije, koje se osmišljavaju u saradnji sa Vama (praktični zadaci, konkretni problemi).

 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.