Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje

Kao Centar za poslove zapošljavanja nudi vam uslugu:

Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje koje ima za cilj da pomogne svima koji tek počinju da grade karijeru ili onima koji su spremni na promene, u donošenju odluka o izboru buduće profesije, obrazovnog usmerenja ali i o tipu radnog okruženja koje najviše odgovara:

  1. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA kao analiza ličnih sklonosti i potencijala kandidata u odnosu na realne mogućnosti u okviru obrazovanja, zapošljavanja i profesionalnog razvoja;
  2. KARIJERNO SAVETOVANJE nudi pomoćna znanja i veštine za kretanje kroz svet rada i zapošljavanja, ali i različite oblike obrazovanja (formalnog i neformalnog).

OBAVEŠTAVANJE o mogućnostima i uslovima zapošljavanja;

SPROVOĐENJE mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom i Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja Republike Srbije, za koje kriterijume i način sprovođenja utvrđuje Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije.

 ZNANJE ČINI RAZLIKU