ADR prijava (fizička lica)

    Personalni podaci

    Podaci o vozačkoj dozvoli i ADR sertifikatu    Ako posedujete ADR sertifikat popunite sledeća polja


    Označite koju kategoriju ADR obuke želite

    Osnovni kurs – prvi putOsnovni kurs – obnova znanjaOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – prvi putOsnovni kurs + specijalistički (cisterne, eksplozivi) – obnova znanja