Blog

ADR savetnik

Obuka za ADR savetnika

Licencirani organizator stručnog osposobljavanja RICO TRAINING CENTRE je u okviru svojih redovnih aktivnosti, u terminima 04.-07. i 11.-14. aprila 2022. godine, održao Specijalističku obuku savetnika za bezbednost u transportu opasne robe za inspektore Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije. Bile su to dve grupe kandidata od po devet polaznika koji su edukovani i osposobljeni sa specijalističkim praktičnim znanjima za ADR savetnika. Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom su podelili svoje opsežno znanje o svim važnim aspektima specijalističke obuke.

Program obuke za ADR savetnika

Program obuke za ADR savetnika realizovan je u skladu sa Evropskim Sporazumom za međunarodni drumski prevoz opasne robe i Zakonom o transportu opasne robe Republike Srbije. Evropski Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) sklopljen je u Ženevi 30. septembra 1957. godine a stupio na snagu 29. januara 1968. godine. Trenutno je 41 zemlja potpisnik ADR Sporazuma, među kojima je i Srbija.

Osnovni zadatak obuke ADR savetnika 

Osnovni zadatak koji obuka za ADR savetnika obuhvata, predstavlja sprečavanje rizika koji proizlaze iz aktivnosti u vezi sa opasnim materijama po lica, imovinu i životnu sredinu. Reč je o licu koje ima važeći sertifikat, kojim dokazuje da je stručno osposobljen prema jedinstvenom programu koji je predviđen obukom za ADR savetnika. Sertifikat savetnika za bezbednost u transportu opasne robe važi 5 godina i njegova važnost može da se produži posle obuke za obnovu znanja i polaganja ispita. Glavni zadatak ADR savetnika je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

ADR savetnik polaznici

Zadaci savetnika za bezbednost u transportu opasnih materija (TOR)

Zadaci delikatnog poziva- savetnika za bezbednost u TOR su:

  • praćenje primene propisa koji se odnose na TOR
  • savetovanje rukovodstva preduzeća u aktivnostima vezanim za TOR
  • izrada godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa TOR

Sticanjem specijalističkih znanja, inspektori Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, u mogućnosti su da ostvare bolji nivo kontrole na terenu kao i unapređivanje primene preventivnih mera.

ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *