RICO TRAINING CENTRE na Međunarodnoj naučnoj konferenciji: „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj IV“

Međunarodna naučna konferencija – „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj IV“, održana je 14. i 15. decembra 2023. godine u Beogradu, u organizaciji Instituta za ekonomiku poljoprivrede Beograd. Pored domaćih naučnih i visokoobrazovnih institucija, učešće u radu su uzeli strani naučni radnici i predstavnici naučnih institucija iz cele Evrope, ali i Kine i Čilea.

Uvaženi profesori su prezentovali svoje radove u okviru tematskih sekcija konferencije:

 • Agrobiznis
 • Biotehnologija
 • Revitalizacija ruralnih područja i
 • Digitalizacija u poljoprivredi.

 

Među brojnim prezentovanim radovima, bilo je i sledećih:

 • „Analiza spoljne trgovine žitaricama u EU“
 • „Agrobiznis u pogledu obrazovne ponude i mogućnosti zapošljavanja: studija slučaja Rumunija“
 • „Bibliometrijska analiza: kvalitet života u ruralnom području“
 • „Regionalni dispariteti u vezi sa društveno-ekonomskim determinantama poljopivrede i ruralnog razvoja u Severnoj Makedoniji“
 • „Ekonomski značaj digitalizacije u agrobiznisu.“

Međunarodna smotra znanja je prilika za razmenu naučnih i stručnih iskustava iz oblasti agrara, analizu u pogledu održivosti, sagledavanje trendova i izazova iz okruženja.

Prof.dr Božo Ilić , direktor RICO TRAINING CENTRE Beograd, regionalnog centra za obrazovanje, istraživanje i razvoj, imao je čast da predstavi rad Centra u oblasti poljoprivrede i održivog razvoja kao i svojih kolega na prestižnom naučnom skupu. U saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede Beograd, realizovan je zajednički ovogodišnji projekat „Rekultivacija jalovišta Rudnika uglja ad Pljevlja.“

Prof.dr Božo Ilić, direktor RICO TRAINING CENTRA

REVOLUCIONARNI EKOLOŠKO-EKONOMSKI PODUHVAT

Reč je o kruni inovativne ideje o sprečavanju dalje degradacije zemljišta nakon eskploatacije uglja i oplemenjivanju opustošenog prostora. U izradi studije – elaborata učestvovalo je više od 30 autora – stručnjaka iz različitih oblasti, koji su svojim angažovanjem doprineli da projekat ponese epitet jedinstvenog i revolucionarnog ekološki-ekonomskog poduhvata.

Rekultivacija jalovišta, kao devastiranog zemljišta, trajno narušenog pedološkog i florističkog sastava, kroz plantažiranje lekovitog bilja, daje najbolje rešenje u očuvanju biodiverziteta i garanciju opšteg privrednog razvoja čitave regije severne Crne Gore. Projekat je u skladu sa tendencijom rastuće svesti potrošača o bezbednosti hrane i zaštiti životne sredine. Organsku proizvodnju treba posmatrati kao deo održivog agrosistema, koja pruža alternativu konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Inovativni projekat RTC I IEP

PROIZVODNJA U ORGANSKOM POSTUPKU KAO ODRŽIVI OBLIK POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Polazna osnova svih pet projekata o rekultivaciji jalovišta je organski postupak proizvodnje kojem je ovim putem dat novi doprinos i ujedno promocija u pogledu značajnih benefita. Organska proizvodnja kao održivi oblik poljoprivredne proizvodnje unapređuje biodiverzitet uz racionalno korišćenje energije i prirodnih resursa, oslanjajući se na stvaranje zdravog, plodnog zemljišta i promišljenu sezonsku smenu biljaka.

Time su obezbeđeni kontrolisani uslovi proizvodnje i standardizovani kvalitet, što garantuje opravdanost zasnivanja rasadničke i plantažne proizvodnje odabranih lekovitih i aromatičnih biljnih vrsta, ujedno ekološku, kao i ekonomsku efikasnost za naručioca projekta.

 

POKAZATELJI OPRAVDANOSTI REALIZOVANOG PROJEKTA

Pored rekultivacije jalovišta i obnove narušenih zemljišnih površina, utiče se ne samo na razvoj primarne proizvodnje, već i na razvoj privrede u celini i kvalitetniji život ljudi na ovom području, što se potvrđuje kroz sledeće pokazatelje:

 • Otvaranje novih radnih mesta za oko 100 lica različitih profila uključenih u realizaciju projekata
 • Pokretanje kooperantske saradnje, aktiviranje slobodnih površina i angažovanje vlastite radne snage
 • Proizvodnja oko 1.000.000. sadnica na godišnjem nivou za potrebe vlastite plantaže, plasman kooperantima i trećim licima
 • Prerada oko 1.000 t sirove biljne mase u etarska ulja i više faze prerade
 • Proizvodnja kozmetičkih proizvoda i suvenira oko 330.000 jedinica na godišnjem nivou i plasman na domaće i inotržište
 • Poseta plantaža oko 100.000 tranzitnih turista godišnje, sa tendencijom povećanja uz bogatiju turističku ponudu baziranu na lekovitom bilju.

 

MANIFESTACIJA „DANI LAVANDE 2023.“

Zahvaljujući realizaciji inovativnog poduhvata rekultivacije jalovišta Rudnika uglja Pljevlja, otvorena je manifestacija “Dani lavande“ , održana od 07. do 09. jula 2023. godine, u opštini Pljevlja, koja će zasigurno prerasti u tradicionalnu aktivnost svake godine, kao obeležavanje početka žetve u najvećem jeku turističke sezone.

“Predivan je osjećaj vidjeti sve ove hektare pod lavandom, jer ova lavanda nije samo cvijeće, ona je pobjeda, pobjeda hrabrosti nad problemom kome se drugi decenijama nisu usudili suprotstaviti. Pobjeda vizije nad gomilanjem problema koji je samo rastao svake godine. Pobjeda koju su odnijeli vrijedni ljudi nad sprženom zemljom, jer donedavno ovo je bilo jalovište, sterilno ruglo Pljevalja, odlagalište smeća i ekološka crna tačka ovog grada, a danas je carstvo boja i mirisa,” rekao je Aleksandar Stijović savetnik predsednika Crne Gore za regionalni razvoj u obraćanju javnosti i prisutnim zvanicama na otvaranju manifestacije.

Uspešna poslovna saradnja sa IEP Beograd se nastavlja i u toku je izrada Strateškog dokumenta za razvoj lokalne zajednice Opštine Berane, sa čime ćemo pravovremeno upoznati javnost.

 

ZNANJE ČINI RAZLIKU!