Obuke i stručno usavršavanje

1. Obuka za stručno usavršavanje lice koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta

Obuka za stručno usavršavanje lica koje organizuje i odgovorno je za poslove prevoza namenjena je kadrovima na rukovodećim pozicijama koji su direkto uključeni u organizaciju prevoza u nacionalnom i međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta (menadžer trasnporta, dispečer, logističar, šef saobraćaja, šef voznog parka) kao i fizičkim licima koja tek žele da budu angažovani na poslovima u drumskom prevozu putnika i tereta.

Kandidati se opredeljuju za jednu od dve vrste obuka:

 1. Nacionalni i međunarodni drumski PREVOZ PUTNIKA
 2. Nacionalni i međunarodni drumski PREVOZ TERETA

 

Na početku obuke, svi kandidati dobijaju literatruru, priručnik »Savremeni drumski prevoz« koji uz predavanja predstavlja osnovu za polaganje ispita. 

Kandidati po uspešnom zavšnom ispitu, stiču Potvrdu o savladanom programu RICO TRAINING CENTRE JPAO – javnu ispravu Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja.

 

Program ima formu PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE ISPITA O PROFESIONALNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ODGOVORNOG ZA PREVOZ

Ispit sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

2. Obuka za stručno usavršavanje vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta

Obuka za stručno usavršavanje vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta se realizuje u skladu sa Direktivom EC/2003/59 i nacionalnim zakonodavstvom.

 

Kandidati dobijaju odgovarajuću literaturu i prateće materijale, kako bi uspešno savladali program stručnog usavršavanja.

 

Svi kandidati po uspešnom zavšnom ispitu, stiču Potvrdu o savladanom programu RICO TRAINING CENTRE JPAO – javnu ispravu Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja.

 

Kroz program stručnog usavršavanja, kandidat usvaja znanja o:

 • propisima iz oblasti međunarodnog i nacionalnog drumskog prevoza putnika i tereta,
 • primeni vozila za obavljanje drumskog prevoza,
 • primeni i upotrebi digitalnog tahografa,
 • principima i tehnikama bezbedne, ekonomične, energetski efikasne i ekološke vožnje,
 • metodama i sredstvima za obezbeđenje tereta,
 • etičkim normama i kodeksu ponašanja vozača u međunarodnom i nacionalnom drumskom prevozu putnika i tereta,
 • primeni preventivnih mera bezbednosti zdravlja i očuvanja fizičkih i mentalnih sposobnosti vozača. 

3. Seminar o propisima o vremenu vožnje i odmora posade vozila i upotreba tahografa u drumskom prevozu

U skladu sa NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM, DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA, kroz program Seminara posebno je stavljen akcenat na vođenje evidencije o radnom vremenu članova posade, u skladu sa Pravilnikom o evidenciji radnog vremena člana posade vozila.

SADRŽAJ jednodnevnog SEMINARA:

    • Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima;
    • Propisi o vremenu vožnje i odmora – AETR SPORAZUM, Direktive EC/3821/85, EC/2135/98 i EC/561/2006 i
    • Digitalni tahografi – karakteristike, upotreba;
    • Praktična nastava na simulatoru digitalnog tahografa;
    • Analiza praktičnih primera iz prakse prilikom kontrole.

 

SEMINAR pruža saznanja iz oblasti organizacije radnog vremena, kako da poštujete propise iz ove oblasti i kako da obezbedite potreban nivo bezbednosti saobraćaja na putevima i izbegnete nepotrebno plaćanje kazni na ime prekršaja za vozača, odgovorno lice i pravno lice.

 

NAMENJEN je odgovornim licima u saobraćaju, menadžerima transporta, dispečerima, licima koja obavljaju poslove kontrole rada voznog parka, logističarima i naravno vozačima. Ali i svim zainteresovanim licima koji žele da ovladaju ovom materijom.

 

POLAZNICI po ZAVRŠENOM SEMINARU dobijaju SERTIFIKAT RICO TRAINING CENTRE koji poslodavcu može da posluži kao olakšavajuća okolnost, odnosno dokaz preventivne osposobljenosti kadrova u slučaju vođenja prekršajnog postupka i odmeravanja visine kazne za odgovorno lice, odnosno privredno društvo. 

4. Bezbedna i ekonomična vožnja za vozače komercijalnih i putničkih vozila

SVRHA PROGRAMA obuke je : ekonomska ušteda, povećanje bezbednosti saobraćaja, zaštita životne sredine i primena najnovijih standarda u saobraćaju i bezbednosti.

Program obuke OMOGUĆAVA da vozač USVAJI principe i tehnike bezbedne i ekomonične vožnje, što je osnov za dalje uspostavljanje sistema za praćenje, kontrolu rada vozača u svakodnevnim uslovima rada, i unapređenje EFEKATA

 

EFEKTI PROGRAMA obuke su:

 • UŠTEDA potrošnje goriva, i to:
 • od 9% – 24 % postiže se u toku SAME realizacije obuke;
 • od 6% – 11% postiže se po završetku obuke a dalje, kroz kontinuirano praćenje rada vozača-zaposlenog u okviru privednog društva (samostalno);
 • od 8% – 17% postiže se po završetku obuke a dalje kroz kontinuiranio praćenje rada vozača koje vrši RTC, uspostavljanjem sistema za praćenje i unapređenje uštede goriva (eksterno).

 

 • Smanjenje troškova održavanja i produženje perioda eksploatacije vozila;
 • Povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima smanjem rizičnog ponašanja u saobraćaju koje uzrokuje saobraćajne nezgode odnosno, smanjenje troškova na ime plaćenih kazni i prekršaja;
 • Smanjenje mogućnosti manipulacije gorivom;
 • Podizanje imidža profesije i primena najnovijih standarda struke,
 • Smanjenje emisije štetnih gasova  u cilju zaštite životne sredine.   

 

JEDNODNEVNA OBUKA se realizuje na vozilima koje vozači koriste tokom obavljanja radnih aktivnosti, sa akcentom na individualno upravljanje vozača u realnim uslovima vožnje.

OBUKA se sastoji od:

 • Početnog testiranja kandidata-vozača;
 • Praktičnog dela – Individualno upravljanje vozilom kandidata u realnim uslovima BEZ USMERAVANJA INSTRUKTORA
 • Teoretske nastave,
 • Praktičnog dela – Individualno upravljanje vozilom kandidata u realnim uslovima UZ USMERAVANJE INSTRUKTORA

 

Dosadašnje reference:

 • Arriva, Net Bus Zrenjanin,
 • Holcim Srbija,Delhaize Srbija,
 • Kavim Srbija (Autoprevoz Čačak)
 • UNDP Projekat Grad Beograd (JKP Parking Servis, JKP Gradska Čistoća, GSP Lasta, Komunalna
  policija, Direkcija za javni prevoz putnika,…)
 • JKP GSP Beograd,
 • MD International,
 • Coca – Cola Hellenic,
 • NELT Beograd, i druge kompanije.

5. Obuka za stručno osposobljavanje vozača za vozila u transportu opasne robe – ADR VOZAČ

Evropski sporazum koji reguliše međunarodni transport opasne robe u drumskom prevozu – ADR, Poglavlje 1.3 »Lica zaposlena kod učesnika u transportu opasne robe u smislu poglavlјa 1.4 ADR čije područje rada obuhvata transport opasne robe, moraju biti obučena u vezi sa zahtevima, koje transport opasne robe postavlјa u okviru njihovih radnih obaveza i odgovornosti.«

Pododeljak 8.2.1.6 ADR »Svi sertifikati o stručnoj osposoblјenosti koji su usaglašeni sa zahtevima iz ovog odelјka i koji su izdati u skladu sa 8.2.2.8 od strane nadležnog organa ugovorne strane, moraju biti priznati od strane nadležnih organa ostalih ugovornih strana, u toku čitavog perioda važnosti sertifikata.«

Zakon o transportu opasnog tereta Republike Srbije: Član 28. stav 5 »Učesnici u transportu u drumskom saobraćaju dužni su da obezbede da svi učesnici koji učestvuju u transportu opasne robe završe obuku u skladu sa odeljkom 8.2.3 ADR.«

 

U skladu sa Zakonom o transportu opasnog tereta Republike Srbije i ADR SPORAZUMOM kandidati-vozači opredeljuju se za jedan od sledećih kurseva:

 • OSNOVNI KURS (nacionalni) – PRVI PUT 
 • OSNOVNI KURS (nacionalni) – PRODUŽENJE VAŽENJA ADR SERTIFIKATA 
 • OSNOVNI + SPECIJALISTIČKI KURS (cisterne, eksplozivi /klasa 1/) – PRVI PUT 
 • OSNOVNI + SPECIJALISTIČKI KURS (cisterne, eksplozivi /klasa 1/) – PRODUŽENJE VAŽENJA ADR SERTIFIKATA 

 

Kandidat-vozač pre obuke dobija potrebne materijale za rad, a po završenoj obuci, stiče POTVRDU O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI za vozača za vozila u transportu opasne robe KOJA JE USLOV ZA POLAGANJE ISPITA.

Polaganje ispita se vrši u organizaciji Odseka za transport opasne robe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, u unapred definisanim terminima.

Taksa za polaganje ispita uplaćuje se na ime Budžeta Republike Srbije, po instrukcijama.

6. Obuka za stručno osposobljavanje savetnika u transportu opasne robe – ADR SAVETNIK

»Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, MORA DA IMENUJE jednog ili više SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA, čiji se ZADATAK sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

GLAVNI ZADATAK Savetnika za bezbednost VEZANO ZA ODGOVORNOST RUKOVODIOCA PREDUZEĆA, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

Savetnik za bezbednost MORA POSEDOVATI važeći SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI za drumski transport. Sertifikat se izdaje od strane nadležnog organa ili tela koje je ovlašćeno za tu svrhu.«

 

Kandidat za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, mora da ispunjava uslove koji su propisani Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj ospoosobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta („Sl. Glasnik RS“, br. 57/2015), i da pre početka obuke dostavi overenu fotokopije:

 

 • LIČNE KARTE /ili očitani podaci sa čipovane lične karte/;
 • DIPLOME o stečenom obrazovanju;
 • DOKAZ O RADNOM ISKUSTVU NA POSLOVIMA U VEZI TRANSPORTA OPASNOG TERETA u trajanju od 1 godine za kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe sa visokom stručnom spremom, odnosno 5 godina za kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe sa srednjom stručnom spremom /POTVRDU izdaje poslodavac kod koga je kandidat za savetnika za bezbednost ostvario navedeno iskustvo. POTVRDA se izdaje na memorandumu poslodavca, zavedena, overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog ili odgovornog lica poslodavca/.

Kandidat za savetnika pre obuke dobija potrebne materijale za rad, a po završenoj obuci stiče POTVRDU O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe KOJA JE USLOV ZA POLAGANJE ISPITA.

Polaganje ispita se vrši u organizaciji Odseka za transport opasnog tereta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, u terminima koje oni definišu. 

Taksa za polaganje ispita uplaćuje se na ime Budžeta Republike Srbije, po instrukcijama.

7. Obuka Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta

Prema podacima zvanične statistike, UZROK svake pete saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tertna vozila je, LOŠE OBEZBEĐEN ili NEOBEZBEĐEN TERET.

BEZBEDAN UTOVAR I OBEZBEĐENJE TERETA jednodnevni program obuke ke po standardima IMO/ILO/UN ECE (2001), EN 12195-1 (Dec 2003), Rev prEN 12195-1 (Jan 2009.) i NAMENJEN JE svim učesnicima u lanacu prevoza tereta: utovar→ prevoz→ istovar,

SVRHA I CILJ programa:

 • POVEĆANJE BEZBEDNOSTI svih učesnika u saobraćajnom toku zbog smanjenja rizika za nastanak saobraćajne nezgode usled LOŠE OBEZBEĐENOG ili NEOBEZBEĐENOG TERETA,
 • UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U LANCU : pakovanje→ skladištenje→ utovar→ pretovar→ istovar
 • SMANJENJE TROŠKOVA i ušteda vremena,
 • PRODUŽAVANJE VEKA eksploatacije vozila.

 

Sadržaj obuke je sledeći

 • Razlozi i ciljevi – razumevanje značaja utovara / obezbeđenja za drumski transport/
 • Tehnički standardi – zakoni i standardi koji se primenjuju        
 • Fizički principi – sile koje deluju na vozilo u pokretu, i faktore koji utiču na njih   
 • Osovinsko opterećenje   
 • Vozilo – karakteristike vozila relevantne za utovar i obezbeđenje      
 • Teret – uticaj karakteristika tereta na izbor vozila, metode i sredstva obezbeđenja 
 • Utovar tereta – plan utovara                                                
 • Obezbeđenje tereta  

 

Program obuke realizujemo u vašim prostorijama, za minimum 10 kandidata, u terminu koji usaglasimo

Svaki kandidat pre početka obuke dobija na raspolaganje literaturu, a po završenoj obuci Sertifikat RICO TRAINING CENTRE.