Novi ciklus Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe

Organizator stručnog osposobljavanja u transportu opasne robe – RICO TRAINING CENTRE, otvorio je novi ciklus Obuka, ovoga puta za dve novoformirane grupe. U pitanju je organizovanje i realizacija Obuke za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe za inspektore Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nastava po grupama je planirana i zakazana na sledeći način:

– I grupa je na obuci od danas 29.08.2022. do četvrtka 01.09.2022.

– II grupa ima obuku od 05.09.-08.09.2022.

U I grupi koja je otvorila novi ciklus upravo danas, imamo ukupno šest kandidata od kojih su čak tri dame. Obuku drže naši predavači koji su dokazani kroz dugogodišnji rad sa velikim brojem polaznika uz literaturu koja sadrži detaljno obrađeno relevantno gradivo. U literaturi je tekst dopunjen sa tabelama, grafikonima, slikama kako bi naši kandidati što jednostavnije i brže shvatili i usvojili sadržaj u okviru predviđenih tema i što kvalitetnije se pripremili za ispit koji ih očekuje nakon odslušane obuke.

GLAVNE TEME KOJE SU PREDVIĐENE NA OBUCI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Spisak tema koje se obrađuju prilikom predavanja:

  • Osnove transporta opasnih roba
  • Opšte osobine opasnih roba izdvojene po klasama
  • Označavanje i obeležavanje opasnih roba
  • Obaveze učesnika u prevozu opasnih roba
  • Lična zaštita i ostala oprema
  • Bezbedan utovar i obezbeđenje tereta
  • Redosled radnji kod utakanja-istakanja opasnih roba
  • Dozvoljena mesta za parkiranje vozila koja transportuju opasnu robu
  • Opasnosti i mere zaštite od požara i eksplozija u prevozu opasnih roba
Obuka za savetnika za bezbednost u TOR avgust 2022 1
Obuka za savetnika za bezbednost u TOR - ADR/RID

Naš Trening Centar je prepoznat kao renomiran jer pruža usluge na nivou koji obezbeđuje kandidatima sve prednosti koje proističu iz usvojenog znanja, dodatnim podizanjem svesti o potrebi očuvanja i poboljšanja bezbednosti u saobraćaju.

Na Obuci za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, inspektori Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije MUP-a stiču kompletan uvid o transportu opasne robe, pravilnom označavanju i obeležavanju, obavezama i odgovornostima učesnika, obezbeđenju tereta koji se skladišti, pakuje, tovari i prevozi, istovara, kao i o merama zaštite od neželjenih situacija i kako ispravno reagovati u istim.

ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE, ADR I RID

Transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije odvija se u skladu sa:

Sagledavanjem odredbi nacionalnog zakonodavstva koje su usklađene sa evropskim, kandidati dobijaju znanja i veštine kojima se postiže stručno osposobljavanje za navedenu poziciju i istovremeno usvaja gradivo i pravilnici koji su aktuelni i važe kako na našim tako i na putevima u zemljama Evropske unije.

Obuka za savetnika za bezbednost u TOR avgust 2022 2
Obuka za savetnika za bezbednost u TOR - ADR/RID

NEOMETANO ODVIJANJE TRANSPORTNOG PROCESA

Imajući u vidu specifičnosti materija okarakterisanih kao opasne robe koje proističu iz svojstava zapaljivosti, otrovnosti, radioaktivnosti, eksplozivnosti, oksidiranja, uloga svih učesnika u TOR je jasno odvojena u skladu sa nivoom rizika tipičnim za svaku definisanu ulogu.

Najveći stepen odgovornosti i kontrole organizacije celokupnog transporta pripada Savetniku za bezbednost. Otuda Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ima izuzetno značajnu ulogu iz razloga stvaranja neophodnih uslova kako za bezbedno tako isto i za neometano odvijanje transportnog procesa sa opasnom robom.

Obuka za savetnika za bezbednost u TOR avgust 2022 3
Obuka za savetnika za bezbednost u TOR - ADR/RID

OBAVEZA IMENOVANJA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR

Svako preduzeće čija je delatnost povezana sa TOR, MORA DA IMENUJE jednog ili više SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE, čiji je zadatak da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizlaze iz gore pomenutih specifičnosti opasnih roba po lica, imovinu i životnu sredinu. Glavni zadatak Savetnika za bezbednost u delu odgovornosti rukovodioca preduzeća, je za preventivno delovanje, da pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i adekvatne mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti. Savetnik za bezbednost je obavezan da poseduje važeći SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI za drumski ili železnički saobraćaj.

VARIJANTE OBUKA U TOR DOSTUPNE U NAŠEM CENTRU

Svim zainteresovanima su na raspolaganju sledeće varijante Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe:

Obuka za savetnika za bezbednost u drumskom prevozu opasne robe ADR / RID:

a) za izdavanje sertifikata – PRVI PUT i

b) za PRODUŽENJE VAŽENJA ADR SERTIFIKATA

Inspektorima Uprave za preventivu Sektora za vanredne situacije MUP-a želimo puno uspeha kako na Obukama za sticanje znanja, tako i na finalnom testu, u organizaciji Odseka za TOR Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Za sve vas koji želite da ovladate ovom materijom i da steknete SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI savetnika za bezbednost, stojimo na raspolaganju putem telefona: +381 (0)11 2363 150, +381 (0) 65 2549 448 ili email-a: info@ricocentre.com

 

Očekujemo vaše PRIJAVE za nove cikluse Obuka!

 

ZNANJEM DO NOVIH POSLOVNIH USPEHA, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!