SELEKCIJA I DODATNO OBUČAVANJE

SELEKCIJA I DODATNO OBUČAVANJE

SELEKCIJA NA ZAHTEV POSLODAVCA I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OBEZBEĐENJE PRAKTIČNIH ZNANJA KANDIDATA ZA POSLOVE U DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA

Na osnovu vaših definisanih potreba o broju potrebnih radnika, i iskazanih zahteva u pogledu njihovih traženih znanja, kvalifikacija, sposobnosti i veština, obavljamo primarnu i sekundarnu selekciju, što podrazumeva:

  • Proveru psiho-fizičkih i motoričkih sposobnosti kandidata;
  • Proveru kaznene i prekršajne evidencije za kadnidata,
  • Teoretsku provera postojećeg znanja kandidata iz više oblasti: propisi iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; propisi o vremenu upravljanja vozača; upotreba digitalnog i analognog tahografa; procedura pripreme i pregleda vozila za obavljanje drumskog prevoza;
  • Praktičnu provera kandidata u pogledu utvrđivanja vozačkih veština – procena stila i tehnika vožnje kandidata tokom individualnog upravljanja vozilom;

Sa kandidatima, koji kroz navedene faze selekcije budu pozitivno ocenjeni, sledi intervju sa ciljem utvrđivanja njihove spremnosti da odgovore na zahteve radnog mesta, a u skladu sa uslovima koje ste vi ponudili – primanja, bonusi, stimulacije, pravni status. 

Po završenoj selekciji, za odabrane kandidate, u dogovoru sa Vama, organizujemo postupak osposobljavanja kandidata kroz različite programe obuka, u zavisnosti od potreba:

  1. OBUKA  za sticanje STRUČNIH KOMPENTENCIJA u drumskom saobraćaju, čime se obezbeđuje :
  • neophodno znanje: o propisima iz oblasti bezbednosti drumskog prevoza putnika i tereta; o postupku pripreme vozila za obavljanje drumskog prevoza; o načinu vođenja brige i evidencije o tehničkoj ispravnosti, održavanju vozila i tehničkim pregledima;
  • sticanje znanja u pogledu konvencija i propisa koji regulišu obavljanje nacionalnog i međunarodnog prevoza putnika i tereta;   
  • upoznavanje sa  principima i tehnikama bezbedne, ekonomične, energetski efikasne i ekološke vožnje; 
  • ovladavanje etičkim normama i kodeksima ponašanja vozača u drumskom prevozu putnika i tereta, i preventivnim merama za bezbednost i zdravlje i očuvanja fizičkih i mentalnih sposobnosti vozača.

 

2. PROPISI o vremenu upravljanja vozača i vozila i upotreba digitalnog i analognog tahografa – teoretska nastava s ciljem upoznavanja kandidata sa važećim propisima iz oblasti vremena upravljanja članova posade, tehničkim karakteristikama digitalnog tahografa, načinom korišćenja, piktogramima – simbolima kojim su obeležene aktivnosti vozača na izveštajima, kao i praktična nastava na simulatoru digitalnog tahografa;

3. BEZBEDNA I EKO vožnja – jednodnevna specijalistička obuka s ciljem usvajanja tehnika i principa ekonomične i bezbedne vožnje, u skladu sa važećim standardima struke;

4. BEZBEDAN UTOVAR I OBEZBEĐENJE TERETA – specijalistička obuka koja se sastoji od  teoretske i praktične nastave s ciljem upoznavanja kandidata sa važećim standardima, metodama i sredstvima pravilnog obezbeđenja tereta;

Po završenoj obuci, kandidati stiču sertifikat o stručnoj kompetenciji RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD. 

5. OBUKA za osposobljavanje vozača koji se bave prevozom opasne robe – ADR – nakon realizovane obuke kandidat dobija ADR sertifikat koji važi u svim zemljama potpisnicama ADR sporazuma.


6. OBUKA za osposobljavanje kandidata za sticanje C/CE/D/DE kategorije.

 

Za sve kandidate biće organizovana dodatna praktična nastava – PRAKSA, s ciljem boljeg uključivanja kandidata u realne poslovne situacije, koje se osmišljavaju u saradnji sa Vama (praktični zadaci, konkretni problemi).

SVE INFORMACIJE možete dobiti na: 

e-mail: info@ricocentre.com  ili dragana.tanasijevic@ricocentre.com 

u direktnom kontaktu sa našim savetnikom za zapošljavanje na broj telefona +381 11 2363 150 ili +381 65 254 9448.