Blog

Saveti za upotrebu tahografa

June 18, 2018

Pre početka obaveza vozača je da svoju karticu postavi u odgovarajući slot koji se nalazi na digitalnom tahografu. Vozač karticu može izvaditi samo ukoliko je vozilo zaustavljeno i pošto su svi podaci sačuvani na memorijskoj kartici. Pre početka i po završetku vožnje unose se podaci o mestu početka, odnosno završetka vožnje, to jest slovna oznaka države u kojoj se u tom trenutku vozilo nalazi.

Vozač svoju karticu mora čuvati minimum 28 dana posle isteka njene važnosti.Nestanak ili krađu kartice treba prijaviti odmah i to u najbližoj policiskoj stanici. U slučaju oštećenja kartice vozač u roku od sedam dana podnosi zahtev za izdavanje duplikata Agenciji za bezbednost saobraćaja Ako je kartica vozača oštećena, neispravna ili nestala tada se na početku vremena upravljanja vozilom štampa dnevni ispis sa digitalnog tahografa i na njegovoj pozadini se upisuju lični podaci vozača, uključujući potpis vozača.