OBUKA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE – ADR / RID

Transport opasne robe spada u najrizičniju vrstu transporta zbog visokog stepena potencijalne opasnosti povezane sa svojstvima materija koje su predmet transporta. Obukom za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u RICO TRAINING CENTRE usvajate znanja koja su potpuno prilagođena zahtevnom transportu opasne robe. Bićete edukovani u pogledu funkcionisanja ovog vida transporta, specifičnosti, rukovanja opasnim robama, procedura, dokumentacije kao i mera bezbednosti. Iz godine u godine, beležimo sve veći broj obučenih, ostvarenih i uspešnih savetnika za bezbednost u TOR, koji su svoja znanja i kumulirano iskustvo stekli upravo u našem renomiranom Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

OMOGUĆITI BEZBEDNO I NEOMETANO ODVIJANJE TRANSPORTNOG PROCESA

Svi učesnici u transportu opasne robe imaju posebnu odgovornost koja proističe iz specifičnosti u pogledu visokog stepena potencijalne opasnosti. Otuda su obavezni da nauče, usvoje i primene predviđene planove bezbednosti u skladu sa precizno propisanim odredbama. Najveći stepen odgovornosti i kontrole organizacije celokupnog transportnog procesa pripada Savetniku za bezbednost.

Obuka za savetnika za bezbednost u TOR ima važnu ulogu iz razloga stvaranja neophodnih uslova za bezbedno i neometano odvijanje transportnog procesa.

Obuka savetnika ADRRID 1
Stručno osposobljavanje kandidata u Rico Training Centre - Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

LICENCIRANI STRUČNJACI VRŠE JEDINSTVENI PROGRAM OBUKE ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Naš profesionalni tim čine licencirani stručnjaci koji su dokazani u svom delokrugu rada kroz dugi niz godina, posvećeni i voljni da pomognu svim novim kandidatima. Svaki pojedinac je dužan da se brine najpre o sopstvenoj bezbednosti, a istovremeno i o bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Navedena Obuka u našem Centru izrađena je po jedinstvenom programu koji pruža specijalističko praktično znanje. Transport opasne robe na teritoriji Republike Srbije odvija se u skladu sa:

Polaganje ispita se vrši u organizaciji Odseka za transport opasne robe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

GLAVNI ZADATAK SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST

Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasne robe ili s tim u vezi: pakovanje, utovar, punjenje ili istovar MORA DA IMENUJE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST.

Njegov glavni zadatak je da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizlaze iz pomenutih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu. U delu odgovornosti rukovodioca preduzeća, dužan je da pronalazi odgovarajuća sredstva i načine za primenu važećih odredbi pod optimalnim uslovima bezbednosti. Reč je o stručnom licu koje ima važeći sertifikat a potrebno znanje je stečeno obukom za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe. Sertifikat potvrđuje stručnu osposobljenost, važi u roku od 5 godina i njegova važnost može da se produži. U tom slučaju mora da odsluša obuku za obnovu znanja nakon koje je spreman za polaganje ispita.

Obuka savetnika ADRRID 2
Stručno osposobljavanje kandidata u Rico Training Centre - Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

DUŽNOSTI SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR:

 • praćenje primene propisa koji se odnose na TOR
 • savetovanje rukovodstva preduzeća o aktivnostima vezanim za TOR
 • izrada godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa TOR
 • stručno osposobljavanje rukovalaca (manipulanata) opasnim materijama u TOR

ŠTA SAVETNIK ZA BEZBEDNOST MORA DA NADGLEDA?

Kandidati se prilikom Obuke za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe edukuju u pogledu obaveza za koje snose odgovornost:

 • da su procedure u skladu sa zahtevima i pravilima kojima se reguliše identifikacija opasne robe koja se transportuje
 • odgovarajuća obuka zaposlenih u preduzeću i vođenje evidencije takve obuke
 • verifikacija da zaposleni koji su angažovani za prevoz, utovar ili istovar opasne robe imaju detaljne operacijske procedure i uputstva
 • implementacija adekvatnih procedura za opasnost u slučajevima svake nezgode ili incidenta koji može da utiče na bezbednost tokom prevoza, utovara ili istovara opasne robe.
Obuka savetnika ADRRID literatura
Stručno osposobljavanje kandidata u Rico Training Centre - Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe ADR/RID

OPASNOSTI I, II I III KATEGORIJE U SKLADU SA ČLANOM 9. ZAKONA O TOR

Shodno Članu 9. Zakona o transportu opasne robe, razlikujemo sledeće klasifikacije opasnosti od nastupanja posledica u TOR zbog neprimenjivanja ADR / RID, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona:

 1. opasnost I kategorije je opasnost po život lica ili zagađenje životne sredine sa posledicama čije je otklanjanje dugotrajno i skupo;
 2. opasnost II kategorije je opasnost od nanošenja teške telesne povrede licu ili znatnog zagađenja životne sredine i od zagađenja životne sredine na većem prostoru;
 3. opasnost III kategorije je opasnost od nanošenja lake telesne povrede licu ili neznatnog zagađenja životne sredine.

U praksi postoji problem nedovoljnog broja angažovanih stručnih lica savetnika za bezbednost u TOR. To je i razlog više da se prijavite na vreme za Obuku i steknete SERTIFIKAT SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR nakon uspešno položenog ispita!

PRIJAVITE SE OVDE ZA NOVI CIKLUS OBUKA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TOR!

→ Varijante Obuka za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe kao i ostale detalje u vezi sa polaganjem ispita, možete pogledati u našoj INFORMATIVNOJ PONUDI!


Za sve informacije smo vam na raspolaganju putem telefona u našem Centru: 

+381 (0)11 23 63 150, +381 (0)65 25 49 448 ili emaila: info@ricocentre.com


ZA VAŠE NOVE POSLOVNE USPEHE, JER ZNANJE ČINI RAZLIKU!