Blog

USLUŽNO VODJENJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA

VOZILA-KONSULTANTSKA USLUGA U CILJU ISPUNJENJA ZAKONSKE
OBAVEZE, POVEĆANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I OSTVARIVANJA
EKONOMSKIH UŠTEDA

Prema Pravilniku o evidenciji radnog vremena člana posade vozila (“Službeni glasnik RS”, broj
13 od 24. februara 2017.), koji je stupio na snagu 01. aprila 2017. godine,

PREVOZNIK JE OBAVEZAN:

● Da vodi evidenciju radnog vremena člana posade vozila propisane sadržine za svaku nedelju i da
je čuva u pisanom ili elektronskom obliku
● Da preuzme podatke sa kartice vozača u roku od 28 dana, tj. iz memorije digitalnog tahografa u
roku od 90 dana


● Da evidenciju radnog vremena člana posade vozila izradi najkasnije do 5-og u narednom mesecu
za kalendarski mesec koji prethodi tekućem mesecu
● Da evidenciju radnog vremena člana posade vozila čuva dve godine


USLUŽNO VODJENJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA
OBUHVATA:


● Prikupljanje potrebnih podataka za evidenciju sa nosača podataka/taho listići sa analognog
tahografa, ddd digitalni fajlovi, potvrda o aktivnosti vozača i sl.

● Skeniranje taho listića sa analognog tahografa

● Obrada i analiza listića sa analognog tahografa

● Preuzimanje podataka sa kartice vozača-obrada ddd digitalnih fajlova

● Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa – obrada ddd digitalnih fajlova

● Evidencija radnog vremena vozača

● Izrada svih vrsta izveštaja sa sugestijama i neophodnim merama za prevenciju od nastajanja
prekršaja u budućnosti.
Plaćanje uslužnog vodjenja evidencije radnog vremena člana posade vozila, vrši se na mesečnom
nivou po vozaču, odnosno broju angažovanih vozača.
TACHOSPEED je softver koji služi za skidanje, obradu i analizu podataka sa analognog i
digitalnog tahografa, pruža svu tehničku i stručnu podršku u vezi sa izveštajima i pokazuje sledeće
prednosti:

● Automatsko i brzo preuzimanje podataka sa analognih i digitalnih tahografa

● Analizu i skladištenje podataka i grafički prikaz pregleda prekršaja

● Vođenje evidencije radnog vremena člana posade

● Izračunavanje novčanih kazni na osnovu AETR sporazuma i Zakona o radnom vremenu

● Automatsko izdavanje potvrde o aktivnosti vozača
Tachospeed je softver koji koriste kontrolni organi u regionu kao i veliki broj zemalja u EU, čime
smo automatski zadobili njihovo poverenje i trenutno u upotrebi je od strane 7000 korisnika.
USLUŽNIM VODJENJEM EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ČLANA POSADE
VOZILA, ISPOŠTOVANE SU SVE PROPISANE ZAKONSKE OBAVEZE, A
ISTOVREMENO OSTVARUJETE:


1. SMANJENJE TROŠKOVA KROZ UŠTEDU ULAGANJA U :
-Osnovnu i dodatnu opremu u poslovanje
-Softver kao programski deo uslužnog vodjenja evidencije radnog vremena člana posade vozila
-Nove kadrove koji bi se bavili prikupljanjem, skladištenjem i obradom podataka potrebnih za
sačinjavanje evidencija i izveštaja i vreme potrebno za obuku istih


2. Mogućnost kontrole rada vozača, zaštita od mogućih grešaka u budućnosti upoznavanjem sa
napravljenim prekršajima, čime se smanjuje frekventnost nastanka novčano kažnjivih propusta što
ukazuje na PREVENTIVNE MERE U OTKLANJANJU ISTIH I KONSULTANTSKA
POMOĆ KOD POKRENUTIH PREKRŠAJNIH POSTUPAKA


3. Povećanje BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I UNAPREDJENJE POSLOVANJA
KOMPANIJE
ZNANJE ČINI RAZLIKU!

Post a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *